นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี เทศบาลนครลำปาง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง หรือนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 ) เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2564 หรือ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และมีทะเบียนในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ทำหนังสือเรียนถึง นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง โดยสามารถยื่นหนังสือได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งมาที่ 246 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 054-237237 ต่อ 1104, 1105

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) https://www.ect.go.th/.../article/article_20201126133924.pdf

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

- มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

- เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

- เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

- มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

- ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

- มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

**สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิได้