นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

รับแจ้งเหตุ ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

พบเห็นการกระทำความผิดกรณีมีผู้ฝ่าฝืน มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด

ผู้ประสงค์จะแจ้งเหตุ กรุณาประสานงานเบื้องต้นก่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-237237 ต่อ 7283 จากนั้นขอความกรุณาเข้ามาแจ้งเหตุด้วยตนเอง ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครลำปาง ชั้น 3 อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

*************************************************

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

เข้าคูหา กา 2 ใบ

นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน

สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...