นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมคณะกรรมการในแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2559 เนื่องด้วยมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนสถานการณรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ประกอบกับข้อสั่งการทางโทรสารของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยจากร่องมนสุมพัดผ่านภาค เหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาค เหนือ ในช่วงนี้่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาล นครลำปาง

ที่ประชุม มีมติให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบหมายจากกองงานต่าง ๆ ให้ตรวจสอบและดูแลพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง โดยเฉพาะในพื้นที่ 6 จุดที่พบปัญหาทุกครั้งเมื่อเกิดกรณีฝนตกหนักถึงหนักมาก ได้แก่ บริเวณปัมน้ำวนการ สี่แยกดอนปานถึงวงเวียนน้ำพุ ห้แยกประตูชัย ถนนใต้สะพานดำ สี่แยกป่าขาม และถนนสายหลักต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง รวมถึงพื่นที่ตต่ำชุมชนหลังศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง และหมู่บ้านทองประเสริฐ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือที่จะใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนกรณีเกิดปัญหาหรือ สถานการณ์เร่งด่วน และในบางจุดจำเป็นที่จะต้องนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังปัญหาตามความเหมาะ สม แล้วแต่กรณี

เทศบาลนครลำปาง เตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม