นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

ผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถในศิลปะแขนงต่าง ๆ หรือมีความสามารถเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน จะต้องมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และหลักฐานที่แสดงว่าตนมีความสามารถ เช่น หนังสือรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ฯลฯ มาขอบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ 054-265042