นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด"

ด้วยจังหวัดลำปาง ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ "มหาดไทยใสสะอาด" มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังคำนิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด" ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปางทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้

1. ยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใด ๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกกรณี

4. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม

5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง พร้อมยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด