นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาคณะทำงานธนาคารความดีเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1

นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง สัมมนาคณะทำงานธนาคารความดีเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง ในการประชุม คณะกรรมการได้เสวนาผลการดำเนินงานของธนาคารความดี สรุปจำนวนสมาชิกของธนาคารความดีทั้งสาขาชุมชน และสาขาเทศบาลฯ รายงานผลการรับฝากรวมถึงการถอนคะแนนความดี สรุปผลค่าคะแนนความดีของสมาชิกในแต่ละเดือน และพูดถึงปัญหาและอุปสรรครวมถึงเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของคณะต่อไป

สัมมนาคณะทำงานธนาคารความดีเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1