นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

บัตรสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” เลือกได้ หนึ่ง คน

บัตรสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” เลือกได้ไม่เกิน หก คน

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"

 

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

บัตรต่างสี ดูให้แน่ใจก่อนกากบาท

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...