นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

กาบัตรเลือกตั้งอย่างไร ไม่ให้เป็นบัตรเสีย

...บัตรต่างสี ดูให้แน่ใจก่อนกากบาท...

บัตรสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” เลือกได้ หนึ่ง คน

บัตรสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” เลือกได้ไม่เกิน หก คน

 

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

เข้าคูหา กา 2 ใบ

นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน

สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...