นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เทศบาลนครลำปาง แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ได้ ให้แจ้งเหตุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกข้อมูล ดังนี้้

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

3. ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)

4. นามสกุลภาษาไทย

5. วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน

6. กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

จากนั้น กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล ระบบจะปรากฎ

- ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

- ประเภทการเลือกตั้ง

- วันที่เลือกตั้ง

ตัวเลือกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย

1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 - วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - วันที่ 4 เมษายน 2564)

Download Link ระบบการแจ้งเหตุฯ

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main