นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง (อย่างไม่เป็นทางการ)

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง อย่างไม่เป็นทางการ เรียงลำดับตามผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

- ลำดับที่ 1 นายนิมิตร จิวะสันติการ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 6,362 คะแนน

- ลำดับที่ 2 นายปุณณสิน มณีนันทน์ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้คะแนน 5,508 คะแนน

- ลำดับที่ 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 4,201 คะแนน

- ลำดับที่ 4 นายณรงค์ พินธิสืบ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 4,069 คะแนน

- ลำดับที่ 5 นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 3,581 คะแนน

จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 42,139 คน มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 25,527 คน

บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด จำนวน 43,040 บัตร ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 25,527 บัตร แบ่งเป็น

- บัตรดี จำนวน 23,721 บัตร

- บัตรเสีย จำนวน 475 บัตร

- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1,331 บัตร

- บัตรเหลือ จำนวน 17,513 บัตร