นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ)

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อย่างไม่เป็นทางการ เรียงลำดับตามผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้คะแนน 1,644 คะแนน

ลำดับที่ 2 นายสุบิน ชุ่มตา ผู้สมัครหมายเลข 19 ได้คะแนน 1,542 คะแนน

ลำดับที่ 3 นายวันชนะ สุวรรณเนตร ผู้สมัครหมายเลข 9 ได้คะแนน 1,441 คะแนน

ลำดับที่ 4 นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้คะแนน 1,350 คะแนน

ลำดับที่ 5 นายสุพจน์ มูลบ้านดง ผู้สมัครหมายเลข 10 ได้คะแนน 1,327 คะแนน

ลำดับที่ 6 นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ ผู้สมัครหมายเลข 20 ได้คะแนน 1,211 คะแนน

จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 10,318 คน มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 6,516 คน

บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด จำนวน 10,560 บัตร ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 6,516 บัตร แบ่งเป็น

- บัตรดี จำนวน 5,767 บัตร

- บัตรเสีย จำนวน 231 บัตร

- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 518 บัตร

บัตรเหลือ จำนวน 4,044 บัตร