นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อย่างไม่เป็นทางการ เรียงลำดับตามผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้คะแนน 1,240 คะแนน

ลำดับที่ 2 ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้คะแนน 1,166 คะแนน

ลำดับที่ 3 นายนพดล ผดุงพงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 9 ได้คะแนน 1,156 คะแนน

ลำดับที่ 4 นางรัญจวน คำพิชัย ผู้สมัครหมายเลข 10 ได้คะแนน 1,140 คะแนน

ลำดับที่ 5 นางสาวมทีรา สัทธาธิก ผู้สมัครหมายเลข 25 ได้คะแนน 1,107 คะแนน

ลำดับที่ 6 นายภัทร โลหิตกาญจน์ ผู้สมัครหมายเลข 26 ได้คะแนน 1,101 คะแนน

จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 10,710 คน มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 6,235 คน

บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด จำนวน 10,940 บัตร ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 6,235 บัตร แบ่งเป็น

- บัตรดี จำนวน 5,415 บัตร

- บัตรเสีย จำนวน 225 บัตร

- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 595 บัตร

บัตรเหลือ จำนวน 4,705 บัตร