นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 (อย่างไม่เป็นทางการ)

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 อย่างไม่เป็นทางการ เรียงลำดับตามผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายจรูญ เติงจันต๊ะ ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้คะแนน 1,870 คะแนน

ลำดับที่ 2 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้คะแนน 1,703 คะแนน

ลำดับที่ 3 นายบุญทรง ชุ่มแสง ผู้สมัครหมายเลข 10 ได้คะแนน 1,410 คะแนน

ลำดับที่ 4 นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล ผู้สมัครหมายเลข 9 ได้คะแนน 1,369 คะแนน

ลำดับที่ 5 นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา ผู้สมัครหมายเลข 12 ได้คะแนน 1,231 คะแนน

ลำดับที่ 6 นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล ผู้สมัครหมายเลข 11 ได้คะแนน 1,225 คะแนน

จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 10,264 คน มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 6,118 คน

บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด จำนวน 10,480 บัตร ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 6,118 บัตร แบ่งเป็น

- บัตรดี จำนวน 5,363 บัตร

- บัตรเสีย จำนวน 246 บัตร

- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 509 บัตร

บัตรเหลือ จำนวน 4,362 บัตร