นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (อย่างไม่เป็นทางการ)

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 อย่างไม่เป็นทางการ เรียงลำดับตามผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ ผู้สมัครหมายเลข 19 ได้คะแนน 1,361 คะแนน

ลำดับที่ 2 นายเกษม ปัญญาทอง ผู้สมัครหมายเลข 20 ได้คะแนน 1,257 คะแนน

ลำดับที่ 3 นายสุคนธ์ อินเตชะ ผู้สมัครหมายเลข 24 ได้คะแนน 1,241 คะแนน

ลำดับที่ 4 นายสามารถ พุทธา ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้คะแนน 1,199 คะแนน

ลำดับที่ 5 นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 21 ได้คะแนน 1,150 คะแนน

ลำดับที่ 6 นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้คะแนน 1,109 คะแนน

จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 10,842 คน มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 6,574 คน

บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด จำนวน 11,060 บัตร ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 6,574 บัตร แบ่งเป็น

- บัตรดี จำนวน 5,638 บัตร

- บัตรเสีย จำนวน 242 บัตร

- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 694 บัตร

บัตรเหลือ จำนวน 4,486 บัตร