นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือประชาชนฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เว้นระยะห่างระหว่างกัน

 

เทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ใกล้เข้ามาแล้ว แม้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่แต่สถานการณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้น ที่สำคัญเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 6 วัน หลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ถึงแม้รัฐบาลไม่ได้ห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด กลับภูมิลำเนาไปพบปะครอบครัว หรือท่องเที่ยวพักผ่อน แต่ก็ได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยหลัก D-M-H -T -T ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้

จึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน (Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (Mask Wearing) ล้างมือบ่อยๆ(Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ (Testing) และ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ (Thai Cha na) อย่างเคร่งครัด

ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลนครลำปาง

ที่มา:ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 13/2564