นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการเก็บขนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อของเทศบาลนครลำปาง ประจำเดือนเมษายน 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการจัดตั้งถังขยะติดเชื้อ จำนวน 48 จุด ครอบคลุมทั้ง 43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้การดำเนินการเก็บขนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ครอบคลุมและทั่วถึง เหมาะสมกับพื้นที่