นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปาง เตรียมปล่อยน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในลุ่มน้ำวังตอนล่าง

6 – 9 เมษายน 2564 จังหวัดลำปาง เตรียมปล่อยน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในลุ่มน้ำวังตอนล่าง เตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ออกจากแนวทางน้ำ

ด้วยปัจจุบันได้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดลำปางและลุ่มน้ำวังตอนล่าง มีหลายพื้นที่มีสภาวะเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจากการรายงานล่าสุดของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รายงานว่ามีหมู่บ้านเสี่ยงขาดแคลนน้ำประมาณ 338 หมู่บ้านและได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางว่ามีพื้นที่เสี่ยงอาจจะกระทบต่อไม้ยืนต้นที่ได้เพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำปางประมาณ 4,131 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดลำปางรวมถึงครอบคลุมในพื้นที่ 2 อำเภอในจังหวัดตากก็มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

จังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง เป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณาแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการยืนยันจากสำนักงานชลประทานที่ 2 ว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่จะสามารถระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในลุ่มน้ำวังตอนล่างได้ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาและมีมติให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา ทำการระบายน้ำปริมาณดังกล่าว โดยให้ระบายน้ำในวันที่ 6 - 9 เมษายน 2564

ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ที่อยู่สองฝั่งลำน้ำวังเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ด้วยการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ พืชผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ฯลฯ ที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ โดยขนย้ายออกจากแนวทางน้ำภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. อีกทั้ง ขอให้ส่วนราชการทุกหน่วยที่รับผิดชอบอาคารบังคับน้ำ เช่น ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ได้ดำเนินการบริหารอาคารบังคับน้ำนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางจังหวัดและชลประทานโดยเคร่งครัด รวมถึงขอให้ประสานอำเภอ ท้องถิ่นและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ดำเนินการเตรียมตัวและเริ่มสูบน้ำจากแม่น้ำวังได้ตาม วัน เวลา ที่ทางชลประทานได้กำหนด