นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการฯ

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง นำคณะกรรมการติดตามฯ ประกอบด้วยนายเกษม ปัญญาทอง และนายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) และโครงการนำร่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยมีนายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) ให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการฯ