นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วาระที่ 1) ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง