นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารความดีเทศบาลนครลำปางรุดหน้า

จากการที่ ดร. กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้เปิดธนาคารความดีเทศบาลนครลำปางขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2557 โดยมีสาขากระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ กว่า 10 สาขานั้น  บัดนี้ ระยะเวลาผ่านมากว่า 1 ปี พบว่า มีประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารเป็นจำนวนมาก นางชนูสี  อินดาวงศ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในฐานะผู้จัดการธนาคารความดีเทศบาลนครลำปาง เปิดเผยว่าจากการที่ได้เชิญคณะกรรมการธนาคารดีฯ ทุกสาขา เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารความดี เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง โดยมีผู้แทนจากสาขาธนาคารฯ เข้าร่วมประชุมเกือบ 30 คน พบว่า ธนาคารความดีแต่ละสาขา มีการรับสมัครสมาชิกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทาง   การดำเนินงานของธนาคารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในการประชุมดังกล่าวพบว่า ยังมีอุปสรรคในการดำเนินการบ้างเล็กน้อย เช่น มีแบบฟอร์มการบันทึกการดำเนินงานมากเกินไป ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยุบรวม แบบฟอร์มต่างๆ หลายรายการ ทำให้ปัจจุบันมีแบบฟอร์มการดำเนินงานเพียงเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าจะทำให้การดำเนินงานของธนาคารฯ คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอฝากประชาสัมพันธ์มายังพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางว่าท่านใดที่มี   ความสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารความดี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ประธานชุมชนทุกชุมชน หรืองานชุมชนเมือง ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม โทร. 0-54237-237 ต่อ 3101-7

ธนาคารความดีเทศบาลนครลำปางรุดหน้า