นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง  นำคณะกรรมการติดตามฯ ประกอบด้วย นายเกษม ปัญญาทอง และนายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาล ๕ และโครงการนำร่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop)

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง