นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปางจัดธรรมะเคลื่อนที่

เทศบาลนครลำปางจัดธรรมะเคลื่อนที่

          เทศบาลนครลำปาง โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการธรรมะเคลื่อนที่ขึ้นในปี 2559 รวม 6 ครั้ง 6 วัด ดังนี้
          ครั้งที่ 1  วันที่  23  มกราคม  2559    สถานที่  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
          ครั้งที่ 2  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2559  สถานที่  วัดศรีบุญโยง
          ครั้งที่ 3  วันที่  22  มีนาคม  2559      สถานที่  วัดบุญวาทย์วิหาร
          ครั้งที่ 4  วันที่  29  เมษายน  2559     สถานที่  วัดสิงห์ชัย
          ครั้งที่ 5  วันที่  13  พฤษภาคม  2559  สถานที่  วัดศรีปงชั
          ครั้งที่ 6  วันที่  27  มิถุนายน  2559    สถานที่  วัดศรีเกิด

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางหรือพื้นที่ใกล้เคียง เข้าวัดฟังเทศน์  สวดมนต์และฝึกสมาธิ รวมถึงสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการเคลื่อนที่ไปฟังเทศน์ ฟังธรรมยังวัดต่างๆ จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 17.30 น.  เป็นต้นไป พี่น้องประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร. 0-5423-7237 ต่อ 3101-7 

เทศบาลนครลำปางจัดธรรมะเคลื่อนที่