นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสีเขียว ภายใต้แผนปฏิบัติการ Local Agenda 21 ระดับท้องถิ่น พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เพื่อร่วมหารือวางแผน เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างเมืองจักรยาน เมืองคาร์บอนต่ำ และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

ประชุมขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21