นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถนนปลอดถังขยะ ทิ้งให้เป็นเวลา คัดแยกก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะ ลดแหล่งพาหะนำโรค

เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “ถนนปลอดถังขยะ” เป็นการวางแผนรักษาความสะอาดในเรื่องการจัดเก็บรวบรวมขยะ ซึ่งจากเดิม ได้มีการจัดวางถังขยะในบริเวณถนนหนทางสาธารณะเพื่อบริการให้ประชาชนใช้ร่วมกัน ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม จึงจะทำการเก็บถังขยะคืน โดยเปลี่ยนวิธีการให้ประชาชนรวบรวมขยะใส่ในถุง/ภาชนะของตน นำมาวางไว้บริเวณหน้าบ้าน/ที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. ของทุกวัน สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นเวลา มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อันจะเป็นการนำไปสู่การลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ลดแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ และพัฒนาให้เมืองลำปาง เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการเก็บถังขยะคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยจะนำร่องที่ถนนฉัตรไชย และถนนตลาดเก่า จึงขอความร่วมมือประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณเส้นทางดังกล่าวด้วย

สอบถามเพิ่มเติม งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237237 ต่อ 5102 หรือ 062-9184285