นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน LPA จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานและซักซ้อมความเข้าใจในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง