นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสีเขียวตามโครงการ LA21

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสีเขียว ตามโครงการ LA21 พร้อมด้วยนายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามกระบวนการ LA21 ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ LA21 ระดับท้องถิ่น นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชาราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสีเขียวตามโครงการ LA21