นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยคนพิการ

เทศบาลนครลำปาง จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงทหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้พิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน (ภายหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2558) ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยคนพิการได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5423-7237 ต่อ 3106-7 ในวันและเวลาราชการ

- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยคนพิการ
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

- ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวขั้นต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร