นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง

ตามประกาศเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ นั้น

เนื่องจาก จังหวัดลำปาง ได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ นำผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบ ก่อนวันสรรหาฯ ไม่เกิอน 72 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ มาแสดงเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ

ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการสรรหาฯ ไม่นำผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบ มาแสดง จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ

อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิก http://www.lampangcity.go.th/.../uploads/event/6253/k9.pdf