นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร”

นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และ นางกาญจนา ประชาพิพัฒน์ (ณ ลำปาง) ผู้แทนเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานอลังการแสง สี เสียง “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” ผู้กอบกู้บ้านเมืองวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญของ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง สัมผัสบรรยากาศกาดหมั้วล้านนา กำหนดจัดงานในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง (พระยาสุลวลือไชยสงคราม) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กับงาน สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นครล้านนานายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ กล่าวว่า งาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและสร้างจิตสำนึกให้ชาวลำปางเกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนตระหนักในคุณค่าในการธำรงค์เอกลักษณ์ประเพณีที่งดงามของชาวล้านนาจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวลำปางทุกหมู่เหล่า เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของชาวจังหวัดลำปางเผยแพร่ให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลำปาง ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีการเติบโตขึ้น ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ กล่าวว่า พิธีวางพวงมาลา และพิธีบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง (พระยาสุลวลือไชยสงคราม) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานและสร้างจิตสำนักให้ชาวลำปางเกิดความภาคภูมิใจตลอดจนตระหนักในคุณค่าในการธำรงเอกลักษณ์ประเพณี อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของชาวจังหวัดลำปาง และเผยแพร่ให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่งดงามของชาวล้านนา จังหวัดลำปางเจ้าป้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์ (ณ ลำปาง) กล่าวว่า ทุกถิ่นฐานบ้านเมืองมีประวัติศาสตร์ เป็นร่องรอยของชีวิต จิตวิญญาณการต่อสู้ฝ่าฟันร่วมกันก่อตั้งถิ่นฐาน สืบสายสืบสานธำรงอยู่เป็นปึกแผ่น ด้วยแกนแห่งความรักความผูกพันตั้งเป็นบ้านเป็นเมือง มีเรื่องราวมีรากเหง้าที่ภาคภูมิใจร่วมกัน ลำปางเขลางค์นคร มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย และหนึ่งในวีรกรรมที่ภาคภูมิใจคือ วีรกรรมการกอบกู้บ้านเมืองของ “พ่อเจ้าทิพย์ช้าง” กลุ่มลูกหลานทายาทของเจ้านายฝ่ายเหนือ เชื้อเจ้าเจ็ดตน และสกุลสาขาต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จะได้เข้ามาร่วมงาน

ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณในฐานะเจ้าผู้ครองนครลำปาง ผู้สร้างวีรกรรมที่กล้าหาญกู้บ้านแปงเมืองให้ปกติสุขร่มเย็น เจริญมาสืบชั่วลูกหลานกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

14 กุมภาพันธ์ 2559

ช่วงเช้า – พิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
ช่วงบ่าย – พิธีเปิดงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นครล้านนา” พร้อมการแสดง แสง สี เสียงยิ่งใหญ่ตระการตา

15 กุมภาพันธ์ 2559
ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมชม นิทรรศการการจำหน่ายสินค้าของดีนครลำปาง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

แถลงข่าวงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร”