นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขอความร่วมมือเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน และไฟป่า

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประกาศขอความร่วมมือเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่า สนองนโยบายผู้ว่าฯ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประกาศขอความร่วมมือเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายของนายสามารถ ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เนื่องด้วยในฤดูแล้งของทุกปี  มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำทุกปี จนทำให้เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมโดยทั่วในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและเพื่อลดมลพิษทางอากาศโดยรวม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางทุกคน ถือเป็นหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้งดเว้นการเผาขยะ เศษวัสดุรวมถึงวัชพืชต่างๆ ทุกชนิด ในช่วงที่เกิดมลพิษหมอกควันสูง เพื่อลดควันไฟที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ หากมีเศษวัสดุใบไม้วัชพืชเหลือใช้ให้ทำการหมักเป็นปุ๋ยหรือกำจัดโดยแผ้วถาง การไถกลบ เฝ้าระวัง สอดส่อง ห้ามปรามไม่ให้ผู้อื่นจุดไฟเผาขยะ หากพบเห็นให้แจ้งทางเทศบาลนครลำปาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า หากผู้ใดกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาวะทางอากาศทั้ง กลิ่น แสง ความร้อน สิ่งมีพิษ ละออง เขม่า ขี้เถ้า หรือกรณีอื่นๆ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้อื่น จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีโทษทั้งจำคุกและปรับ เมื่อพบเห็นเพลิงไหม้ ณ บริเวณใดขอให้ช่วยดับไฟทันทีตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้ลุกล่ามเป็นอันตรายต่อไป เมื่อไม่สามารถดับได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 199 หรือ 054-237-226 และหากผู้ใดกระทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเองหรือของผู้อื่น ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด