นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งประธานชุมชนสิงห์ชัย

เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุมชนสิงห์ชัย แทนประธานชุมชนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง โดยวิธีเลือกตั้งประธานชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 – 12.00 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งพบว่า
- หน่วยลงคะแนนรับเลือกที่ 1 – ศาลาบำเพ็ญบุญโชติกญาณอนุสรณ์ (วัดสิงห์ชัย)
มีผู้มาใช้สิทธิ 128 คน จำนวนบัตรดี 118 บัตร บัตรเสีย 5 บัตร ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5 บัตร
สรุปผลการนับคะแนนดังนี้
เบอร์ 1 นายอินทูล ขันคำหมุด ได้คะแนน 29 คะแนน
เบอร์ 2 นายพิพัฒน์ บุญเพ็ชร ได้คะแนน 3 คะแนน
เบอร์ 3 นางจุรีย์ ยิ้มอ่อน ได้คะแนน 86 คะแนน
- หน่วยลงคะแนนรับเลือกที่ 2 – ที่ทำการชุมชนสิงห์ชัย (วัดสิงห์ชัย)
มีผู้มาใช้สิทธิ 164 คน จำนวนบัตรดี 154 บัตร บัตรเสีย 8 บัตร ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 บัตร
สรุปผลการนับคะแนนดังนี้
เบอร์ 1 นายอินทูล ขันคำหมุด ได้คะแนน 58 คะแนน
เบอร์ 2 นายพิพัฒน์ บุญเพ็ชร ได้คะแนน 10 คะแนน
เบอร์ 3 นางจุรีย์ ยิ้มอ่อน ได้คะแนน 86 คะแนน

สรุปผลการนับคะแนนทั้งหมด พบว่า
มีผู้มาใช้สิทธิ 292 คน จำนวนบัตรดี 272 บัตร บัตรเสีย 13 บัตร ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7 บัตร
เบอร์ 1 นายอินทูล ขันคำหมุด ได้คะแนน 87 คะแนน
เบอร์ 2 นายพิพัฒน์ บุญเพ็ชร ได้คะแนน 13 คะแนน
เบอร์ 3 นางจุรีย์ ยิ้มอ่อน ได้คะแนน 172 คะแนน

ดังนั้น ผู้สมัครหมายเบอร์ 3 นางจุรีย์ ยิ้มอ่อน ได้ดำรงตำแหน่งประธานชุมชนสิงห์ชัย

ผลการเลือกตั้งประธานชุมชนสิงห์ชัย