นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ท่านใดตี้มีความสนใจ๋อยากจะศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนท่ามะโอ ประวัติถนนสายวัฒนธรรม กู่เจ้าย่าสุตา วัดประตูป่อง กำแพงเมืองโบราณ รวมไปถึงของกิ๋นบ้านๆ แบบพื้นเมือง สามารถติดต่อขอแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุกแลงวันศุกร์ได้ตี้ก๋องอำนวยก๋านบริเวณหน้าเวที ถนนสายวัฒนธรรมเจ้า