เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 17 รายการ

ด้วยเทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน    17 เรื่อง ดังนี้

          1.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข.6898 จำนวน 22 รายการ ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

          2.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้จัดกิจกรรมยิ้มสะอาดสดใส เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

          3.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          4.เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (งานประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 

          5.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานสารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          6.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำภัตตาหารข้าวต้มพร้อมน้ำชาร้อน โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

          7.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานและเก้าอี้ประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          8.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแก้ไขระบบท่อน้ำทิ้งห้องสุขาชายอาคารกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          9.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          10.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (งานตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          11.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          12.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

          13.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สำหรับให้บริการประชาชนในอุทยาการเรียนรู้นครลำปาง ประจำปี งบประมาร พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

14.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tag Rfid (HF block Llite Tag) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          15.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          16.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 30,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

          17.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์ ถังเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564