นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปางเข้าร่วมประชุมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำปางของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ดร.นิมิตร จิวะสันติการนายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำปางของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมอลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมด้วย

ที่ประชุมโดยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมรับฟังนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ต่อผู้ตรวจราชการฯ โดยเน้นโครงการสำคัญที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด อาทิ โครงการในพระราชดำริ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) การบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)