นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า เเละวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 65

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารตำรวจ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพร้อมทั้งบริหารจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าให้ประสบความสำเร็จ