นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง จำนวน 9 ฉบับ

ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเทศบัญญัติต่าง ๆ ของเทศบาลนครลำปาง ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปางหรือประชาชนหรือไม่

จึงขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง จำนวน 9 ฉบับ ด้วยการสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ ดังนี้

ฉบับที่ 1 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง ว่าด้วยเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใช้ฌาปนสถานของเทศบาลนครลำปาง พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdxyJc6CneCdp.../viewform

ฉบับที่ 2 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeZo2u6WYjjdC.../viewform

ฉบับที่ 3 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdtd9Sybyjgd5.../viewform

ฉบับที่ 4 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLScuxe1hH05Vqs.../viewform

ฉบับที่ 5 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc6wiI2J9ypfw.../viewform

ฉบับที่ 6 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLScTVzlUsequmy.../viewform

ฉบับที่ 7 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfnjbA0iBAnGJ.../viewform

ฉบับที่ 8 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfETF2YQKXzit.../viewform

ฉบับที่ 9 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfraNYYokDXmq.../viewform

สอบถามเพิ่มเติม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานวิจัยและประเมินผล โทร. 054-237237 ต่อ 7412 ในวันและเวลาราชการ