นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ การสรรหาพนักงานเทศบาลสายผู้บริหาร

                  เทศบาลนครลำปาง ได้ประชาสัมพันธ์การรับโอนฯเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

บัตนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับโอน (วันที่ 7 มกราคม 2565) แต่ไม่สามารถสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้  เทศบาลนครลำปาง จึงขอยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งดังกล่าว

 

ประกาศ