นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศการจัดตั้งชุมชนและกำหนดขอบเขตชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 85 ชุมชน

เทศบาลนครลำปาง ประกาศการจัดตั้งชุมชนและกำหนดขอบเขตชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 85 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ดังนี้

 

1. ชุมชนกำแพงเมือง 1

2. ชุมชนกำแพงเมือง 2

3. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง 1

4. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง 2

5. ชุมชนแจ่งหัวริน

6. ชุมชนช่างแต้ม

7. ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย

8. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา

9. ชุมชนท่ามะโอ

10. ชุมชนเจริญประเทศ

11. ชุมชนบ้านปงสนุก 1

12.ชุมชนบ้านปงสนุก 2

13. ชุมชนบ้านปงสนุก 3

14. ชุมชนบ้านปงสนุก 4

15. ชุมชนสามดวงสามัคคี

16. ชุมชนประตูตาล

17.ชุมชนบ้านประตูม้า

18. ชุมชนจามเทวี

19. ชุมชนศรีบุญโยง 1

20. ชุมชนศรีบุญโยง 2

21. ชุมชนบ้านหัวเวียง 1

22. ชุมชนบ้านหัวเวียง 2

23. ชุมชนศรีเกิด 1

24. ชุมชนศรีเกิด 2

25. ชุมชนป่าขาม 1

26. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ

27. ชุมชนป่าขาม 2 (จองคำ)

28. ชุมชนป่าขาม 2 (ม่อนสัณฐาน)

29. ชุมชนพระบาทแอร์พอร์ต

30. ชุมชนพระบาทหนองหมู

31. ชุมชนบ้านสนามบิน 1

32. ชุมชนบ้านสนามบิน 2

33. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี

34. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่

35. ชุมชนการเคหะนครลำปาง 1

36. ชุมชนการเคหะนครลำปาง 2

37. ชุมชนการเคหะนครลำปาง 3

38. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 1

39. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 2

40. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 3

41. ชุมชนถาวรสุข

42. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา

43. ชุมชนท่าคราวน้อย 1

44. ชุมชนท่าคราวน้อย 2

45. ชุมชนศรีบุญเรือง 1

46. ชุมชนศรีบุญเรือง 2

47. ชุมชนศรีบุญเรือง 3

48. ชุมชนนาก่วมเหนือ (ชมพู)

49. ชุมชนนาก่วมเหนือ (ริมน้ำ)

50. ชุมชนนาก่วมเหนือ (สบตุ๋ย)

51. ชุมชนรถไฟ (เก๊าจาว)

52. ชุมชนรถไฟ (ดอนปาน)

53. ชุมชนบ้านดงไชย 1

54. ชุมชนบ้านดงไชย 2

55. ชุมชนบ้านดงไชย 3

56. ชุมชนบ้านดงไชย 4

57. ชุมชนเจริญสุข

58. ชุมชนสิงห์ชัย 1

59. ชุมชนสิงห์ชัย 2

60. ชุมชนสิงห์ชัย 3

61. ชุมชนชาวจีน

62. ชุมชนตรอกไฟฟ้าพระยาสุเรนทร์

63. ชุมชนตรอกไฟฟ้าเก่า

64. ชุมชนวัดเชียงราย

65. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ

66. ชุมชนนาก่วมใต้ 1

67. ชุมชนนาก่วมใต้ 2

68. ชุมชนนาก่วมใต้ 3

69. ชุมชนนาก่วมใต้ 4

70. ชุมชนนาก่วมใต้ 5

71. ชุมชนศรีปงชัย 1

72. ชุมชนศรีปงชัย 2

73. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 1

74. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 2

75. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 3

76. ชุมชนบ้านหน้าค่าย

77. ชุมชนศรีชุม 1

78. ชุมชนศรีชุม 2

79. ชุมชนกลางเวียงเหนือ

80. ชุมชนกลางเวียงใต้

81. ชุมชนสวนดอก

82. ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (1)

83. ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (2)

84. ชุมชนกาดกองต้าใต้

85. ชุมชนกาดกองต้ากลาง

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการจัดตั้งชุมชนและกำหนดขอบเขตชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 85 ชุมชน