นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นบาสโลบ ณ ชุมชนกำแพงเมือง

เช้าวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นบาสโลบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของชุมชนกำแพงเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ด้วยชุมชนกำแพงเมืองได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนกำแพงเมืองรวมถึงชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกันออกกำลังกายอย่างถูกวิธี สู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและจิตใจต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ลานกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนกำแพงเมือง