นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนึกการศึกษา เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการศึกษาในปัจจุบัน พร้อมวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนและการใช้ชีวิต ณ อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง TK Museum Lampamg

“Happy life หรือชีวิตที่มีความสุขของผู้คนจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจาก Happy family คือครอบครัวที่มีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความรักความอบอุ่น เกิดความมั่นคงปลอดภัย แล้วต้องมี Happy social คือสังคมที่มีความสุข มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมในชุมชนที่ดี มีพื้นที่สาธารณะสำหรับคนทุกวัย มี Happy school คือมีโรงเรียนที่เรียนแล้วมีความสุข เด็กๆเรียนรู้แล้วเกิดความสุข ความผูกพัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดหรือนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ด้วยตัวของเขาเอง และที่สำคัญคือ สิ่งเหล่านี้ต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน” ดร.นิมิตร กล่าว.