นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนพื้นที่เทศบาลนครลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1/2565 โดยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมแนวทางสำหรับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน สู่การสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในความสำคัญของการป้องกันการขอทาน และการให้ความร่วมมือต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานในชุมชนเชิงบูรณาการ ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง