นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

23 เมษายน 2565 : ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าเยี่ยมชม พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น รวมทั้งให้กำลังใจแก่ครูปฐมวัยในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาฟินแลนด์ ณ ห้องประชุม อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park (กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565)

โดยสำนักการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ "การขับเคลื่อนจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาของฟินแลนด์ " ตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้แก่ครูปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ของ HEI School Bangkok เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมาย ในการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม โดยเน้น 4 เรื่อง  ประกอบด้วย ด้านร่างกายและสุขลักษณะ ด้านอารมณ์ ด้านองค์ความรู้ และด้านทักษะภาษา ระดมความคิดในการสร้างกระบวนการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำโมเดลเด็กปฐมวัยในฝันสู่ความจริง ระดมความคิดและพัฒนากระบวนการในการดำเนินการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ศึกษาและร่วมเรียนรู้ถึงผลกระทบทางสังคมในการจัดการศึกษาปฐมวัย