นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครลำปาง พิจารณาคัดเลือกถนนบุญวาทย์ เป็นเส้นทาง “โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย”

เช้าวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการคัดเลือกเส้นทาง “โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ได้สรุปนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครลำปาง จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมพิจารณาคัดเลือกให้ถนนบุญวาทย์ เป็นเส้นทาง “โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ “โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” มีดังนี้

1. ด้านกายภาพ ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร จัดทำทางเท้า ทางม้าลาย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า พร้อมจัดระเบียบป้ายโฆษณา สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

2. ด้านการป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร โดยจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อดูแลสอดส่องประป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จัดตั้งจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทาง เช่น จุดพักรถ ตรวจสภาพรถ บริการแผนที่เส้นทาง การปฐมพยาบาล เป็นต้น

3. ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของประชาชน โดยทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชน พร้อมขอความร่วมมือไม่เผาขยะ เศษวัชพืชหรือสิ่งปฏิกูลริมข้างทาง ดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงไม่ไห้ออกมาสู่ท้องถนน และช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทาง

โดยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำปาง (อจร.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสุรพล ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. กำหนดจำกัดความเร็วเส้นทางเลียบแม่น้ำวังทั้งสองฝั่ง ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชน มีคนเดินออกกำลังกายและปั่นจักรยาน

2. กำหนดจำกัดความเร็วเส้นทางในชุมชนสุขสวัสดิ์ ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก มีซอยหลายซอย และมีทางแยกหลายแยก

3. กำหนดเดินรถทางเดียว ซอยตรงข้ามโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้เดินรถมาจากถนนพหลโยธินไปยังถนนรอบเวียงเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานในช่วงเวลาเลิกเรียน

พร้อมพิจารณาเพิ่มป้ายจราจรตามจุดต่าง ๆ ที่สมควร เช่น ป้ายหยุด ป้ายให้ทาง ป้ายทางแยก ป้ายทางโค้ง เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้แนวทางในการปฏิบัติ เทศบาลนครลำปางก็จะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนต่อไป