นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมสนับสนุนเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อฟลิกฟื้นแม่น้ำวังให้สะอาดสวยงาม

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง โดย นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ในการนี้ นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปาง ส่งมอบงบประมาณสนับสนุนเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 37,694 บาท พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมสนับสนุนฯ โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ

สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย มีประเด็นข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม พร้อมทั้งเสนอชื่อแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟู เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดลำปางได้ดำเนินการพื้นที่ลุ่มน้ำวัง เหนือเขื่อนยาง ระยะทาง 6 กิโลเมตร (สะพานเสตุวารีถึงฝายยางเฉลิมพระเกียรติ) มีแผนงานการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง 3 ระยะ ประกอบด้วย

1. ระยะเร่งด่วน เช่น การขุดลอกจอก แหน วัชพืชบก วัชพืชน้ำ หรือเศษขยะที่อยู่ในแม่น้ำ, ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย, การรักษาระดับแม่น้ำวัง, ต่อลมหายใจแม่น้ำวังโดยใช้เครื่องพ่นน้ำ, การบำบัดน้ำเสียปลายท่อแม่น้ำวัง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในแม่น้ำคูคลอง เป็นต้น

2. ระยะพัฒนา ประกอบด้วย การควบคุมปริมาณและรักษาระดับน้ำ (ฝายชะลอน้ำ, ประตูระบายน้ำ, แก้มลิงแม่น้ำวัง) ปรับภูมิทัศน์และรักษาเอกลักษณ์ (เส้นทางจักรยาน, สวนสาธารณะริมเขื่อนยาง, พัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ) เติมลมหายใจให้แม่น้ำวัง (ระบบเติมอากาศให้แม่น้ำวัง) เป้าหมาย 30 เครื่อง และระบบรวบรวมน้ำเสีย เป็นต้น

3. ระยะยาวสู่ความยั่งยืน ในการวางระบบเฝ้าระวัง สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพและคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง ที่มีคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตและสวยงามอีกครั้ง