นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง (Lampang Creative District Jam)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง  ณ ห้องประชุมมิวเซียมลำปาง โดยเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขียงใหม่ ชุมชนกาดกองต้า ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนวัดปงสนุก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง (Lampang Creative District Jam) เพื่อค้นหาศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ปัญหาและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบซึ่งเอื้อต่อการทำงานความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผลักดันการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง และภาคเหนืออย่างยั่งยืน