นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชุมชนบ้านต้าสามัคคี ประจำปี 2565

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชุมชนบ้านต้าสามัคคี ประจำปี 2565 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง โดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง โภชนาการในผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์จากการได้รับสารอาหารที่เหมาะสม และความสำคัญของการได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านต้าสามัคคี