นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมจัดทำร่างโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) ด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างแผนงานโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) ด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญของจังหวัดลำปางให้ครอบคลุมทุกมิติ  ทั้งมิติด้านการใช้ประโยชน์จากลำน้ำ มิติต้านปริมาณน้ำ และการจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้ง มิติต้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน และมิติด้านคุณภาพชีวิตประชาชน.