นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับ Cluster เมือง” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับกลุ่มงานเมือง (Cluster โครงสร้างพื้นฐาน)” ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

จากนั้น ดร.นิมิตร ได้บรรยายสรุปวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลำปาง และมอบนโยบายด้านการพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะเชิงกลยุทธ์ในการทำงานของบุคลากร ให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพ สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Cluster ด้านการพัฒนาเมือง)” พร้อมนำเสนอและอภิปรายแผนฯ ให้เป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการพัฒนาเมือง ต่อไป