นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมฯ จากนั้น ดร.นิมิตร ได้บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง