นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการสภา สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภา เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท พร้อมขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม พิจารณา “เห็นชอบ” ในทุกญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง